Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

Konsultacje zmian w Rocznym programie współpracy z NGO na 2018 rok


ostatnai modyfikacja: 19.09.2018
dodane: 19.09.2018

ZARZĄDZENIE NR 66/2018

BURMISTRZA ŁOCHOWA
z dnia 18 września 2018 r. r.
o rozpoczęciu konsultacji zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm.) art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 573), art. 5 ust. 1 uchwały nr XXV/158/2016 Rady Miejskiej
w Łochowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Rozpoczęcie konsultacji zmian Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
  2. Projekt zmian o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Zarządzenie wraz z informacją o konsultacjach zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie.

§ 2

Konsultacje prowadzone będą od 19.09.2018 r. do 25.09.2018 r.

§ 3

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:

  1. Pisemnego wyrażenia opinii i złożeniu uwag do zmian projektu zamieszczonego na stronie BIP urzędu i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie:

1)      Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie od 19 września do 25 września 2018 roku w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, elektronicznie na adres e-mail: mariusz.dybka@gminalochow.pl, osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie.

2)      Uwagi należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr. 2 do niniejszego zarządzenia.

 § 4

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających swoją siedzibę oraz prowadzącymi działalność na terenie Gminy Łochów.

 § 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Burmistrza Łochowa ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.

 § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

 

załącznik nr 1 zakres zmian

załacznik nr 2 formularz uwag

autor: M.Dybka


przejdź do archiwum wiadomości